Voor wie is (eerstelijns) kortdurend verblijf?

Als zorg thuis niet meer gaat
Soms is zorg thuis niet meer verantwoord of mogelijk. De huisarts kan dan besluiten tot kortdurend verblijf. Bij kortdurend verblijf wordt iemand tijdelijk verzorgd en/of verpleegd in een verzorgings- of verpleeghuis. De zorg is gericht op herstel. Bedoeling is dat iemand na verloop van tijd weer naar zijn eigen woonomgeving gaat. Kortdurend verblijf is zowel voor mensen die intensieve zorg als basiszorg nodig hebben.

Als herstel niet meer mogelijk is
Voor mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden is er palliatieve zorg. De huisarts besluit tot palliatief verblijf als hij het onverantwoord vindt dat een cliënt zonder toezicht van een zorgverlener alleen thuis is. Palliatieve zorg kan langer dan twaalf weken duren.

Welke zorg is er bij kortdurend verblijf?

Bewoners worden tijdens kortdurend verblijf verzorgd door een multidisciplinair team van helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten, zoals de fysiotherapeut en diëtist.

Kan iemand weer terug naar de eigen woonomgeving? Dan helpen we daarbij, bijvoorbeeld door thuiszorg te regelen.

Wat kost kortdurend verblijf?

 
Indicatie en kosten kortdurend verblijf
Tijdelijk wonen in een verzorgings- of verpleeghuis valt tot 1 januari 2017 onder de Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft voor de vergoeding een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ bepaalt welk zorgzwaartepakket (zorgprofiel) u krijgt. Hoe hoger het cijfer van dit zorgzwaartepakket, hoe meer zorg u ontvangt. Evean helpt u graag bij de aanvraag van een indicatie.
Eigen bijdrage kortdurend verblijf
U betaalt een eigen bijdrage voor kortdurend verblijf. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en indicatie.