Cliëntenraad

U thuis voelen bij Evean gaat om zorg en alles wat daarmee samenhangt. Als bijvoorbeeld een activiteit wordt afgeschaft of de warme maaltijd is altijd te gaar en voorgekookt dan kan dat invloed hebben op uw welbevinden. Daarom is het belangrijk dat u uw wensen, behoeften en ongenoegens kenbaar kunt maken. Niet alleen als u cliënt bent bij Evean, maar ook als u iemand kent die cliënt is, zoals uw moeder, vader, oom of vriend. Praat mee in de (lokale) cliëntenraad. Deze komt op voor de belangen van cliënten van Evean.

Al onze verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg hebben een eigen (lokale) cliëntenraad. Daar zijn we wettelijk toe verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en dat nemen we als Evean ook serieus. De raad kijkt kritisch naar onderwerpen die de bewoners en/of cliënten aangaan en adviseert de organisatie. Ook beslissingen over nieuw beleid neemt de (lokale) cliëntenraad onder de loep.

Wat doet de (lokale) cliëntenraad?

De leden van de (lokale) cliëntenraad komen regelmatig bij elkaar om te bespreken wat er gebeurt in het huis of bij de thuiszorg in hun gebied. Ze bespreken het locatiebeleid van Evean kritisch en beoordelen of de belangen van cliënten voldoende aandacht krijgen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management/directie. Ook luistert de (lokale) cliëntenraad goed naar wat er leeft en speelt onder cliënten zelf. Deze signalen geeft de raad weer door aan Evean.

De (lokale) cliëntenraad denkt en praat mee over:

  • de kwaliteit van de zorg in huis of wijk
  • de maatregelen / het beleid van Evean waar cliënten mee te maken krijgen
  • de dagelijkse zaken, zoals maaltijden en activiteiten
  • de veiligheid en hygiëne in het verzorgings- of verpleeghuis
  • nieuwe ontwikkelingen in de zorg (bijvoorbeeld nieuwe wetgeving)
  • de informatie die Evean aan de cliënten geeft en alle andere zaken waar zij tegenaan lopen
  • per cliëntenraad (locaties en thuiszorgregio) kan een Huishoudelijk Reglement opgevraagd worden via clientenraadevean@evean.nl

Wie zitten er in de (lokale) cliëntenraad?

Elke (lokale) raad telt minimaal vijf en maximaal tien leden. Leden zijn cliënten/bewoners zelf of vertegenwoordigers, zoals partners, kinderen, andere familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers. In de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland en Amsterdam kunnen ook andere geïnteresseerden zitting nemen in een cliëntenraad voor de Thuiszorg.

Centrale Cliëntenraad Evean

De Centrale Cliëntenraad Evean (CCE) is de overkoepelende raad waarin bijna alle lokale cliëntenraden van Evean zijn vertegenwoordigd. De CCE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Evean. De CCE adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over Evean-brede aangelegenheden en beleid. Daarnaast biedt de CCE een platform voor de aangesloten lokale cliëntenraden.

Centrale cliëntenraad Espria

Twee leden van de Centrale Cliëntenraad Evean hebben ook zitting in de Centrale Cliëntenraad Espria (CCR), de organisatie waar Evean toe behoort. Deze raad heeft rechtstreeks contact met de Raad van Bestuur van Espria en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over Espria-brede aangelegenheden en beleid.

Meepraten?

Als lid van de (lokale) cliëntenraad komt u op voor de belangen van alle cliënten. Een belangrijke taak. Ervaring in raadswerk is niet nodig. U doet het werk vrijwillig. Wel ontvangt u een bescheiden onkostenvergoeding en kunt u reiskosten declareren. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan clientenraadevean@evean.nl.