Vrienden van Henriette Roland Holst

Bent u bewoner of familielid of mantelzorger van een bewoner van Henriette Roland Holst? Overweeg dan de stichting Vrienden van Henriette Roland Holst te steunen. Deze stichting verwerft middelen voor bijvoorbeeld uitjes en optredens voor bewoners. Daarmee wil de stichting het leven van bewoners prettiger maken.

Doelstelling

De doelstelling zoals die is opgenomen in artikel 3 van de gewijzigde statuten d.d. 19 februari 2009 luidt:

  1. De stichting heeft tot doel: het treffen van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van Evean Henriette Roland Holst.
  2. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
  3. Artikel 4: "De stichting kent buiten het bestuur geen personen, die als lid of onder andere naam zeggenschap hebben. Wel kan de stichting trachten natuurlijke of rechtspersonen bereid te vinden zich als donateur tot het geven van (periodieke) bijdragen te verbinden."

De Stichting

Naam: Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst
Vestigingsplaats: Amsterdam
RSIN nummer: 8160.46.931
Rekening: NL48INGB0002592063

Evean is een ANBI-instelling

Samenstelling Bestuur

  • Voorzitter
  • Secretaris/penningmeester
  • Lid op voordracht  Raad van Bestuur Stichting EZA
  • Lid op voordracht van de Cliëntenraad
  • Lid bewoners

Beloningsbeleid

De functie van bestuurder van Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst is onbezoldigd. Alle middelen worden besteed aan de in de doelstelling omschreven doelen en om de Stichting in stand te houden.
 

Beleidsplan

Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst is opgericht door en voor bewoners van Evean Henriette Roland Holst op 13 februari 1978 enige jaren na de opening van het huis. De Stichting is een zelfstandig wettelijk rechtspersoon niet verbonden aan Evean. Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst is wel sterk betrokken bij Henriette Roland Holst en zet haar middelen uitsluitend in voor sociale en culturele voorzieningen voor de bewoners van Evean Henriette Roland Holst.

Doel

Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst is opgericht om middelen te verwerven en te beheren voor sociale en culturele voorzieningen voor bewoners van Evean Henriette Roland Holst. Zaken en voorzieningen die het leven van de bewoners van Henriette Roland Holst veraangenamen.

Werving middelen

Middelen worden geworven bij sponsoren, donateurs en/of uit eenmalige bijdragen, legaten of erfenissen. Het bestuur is voornemens actie te gaan voeren om donateurs en sponsoren te werven. Hiertoe zal een schriftelijke wervingsfolder verspreid worden onder bewoners, in de directe omgeving van het huis en potentiële doelgroepen. Grotere sponsoren worden persoonlijk benaderd. Momenteel bestaan de middelen uit vermogen, de rente daar op, enkele incidentele donateurs en één vaste donateur: Woonzorg Nederland die jaarlijks een donatie stort.

Ambassadeur(s)

Het bestuur gaat op zoek naar een bekende en/of invloedrijke vertegenwoordiger die als ambassadeur van de Stichting kan optreden. Van deze ambassadeur wordt verwacht dat hij of zij zich in zal zetten om mensen, bedrijven of organisaties te prikkelen donateur of sponsor te worden. Naamsbekendheid te geven aan Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst en zijn of haar netwerk en toegang tot netwerken daarvoor te gebruiken.

Uitgavenbeleid

Uitgaven worden gedaan op basis van vraag vanuit bewoners en/of de organisatie van Henriette Roland Holst. Aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door het bestuur en al dan niet goedgekeurd. De aanvragen dienen minimaal te voldoen aan de doelstelling van de Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst . Uitgaven kunnen alleen gedaan worden als zij worden vastgesteld conform de statuten van de stichting.

De laatste uitgaven die gedaan zijn door de stichting zijn: aanschaf van Brain Trainer € 3.381,95 euro, het realiseren van een reminicentie kamer , of ook wel een herinneringskamer genaamd "Het huisje van toen" € 1.500,- euro. En de aanleg van een moestuin voor de bewoners  € 1.500,- euro

Communicatie

De Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst is actief in het geven van bekendheid aan de stichting, de mogelijkheden tot sponsoring en het werven van sponsors en donateurs. Voorts onderhoudt zij een actuele website welke voldoet aan de wettelijke ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) eisen. Regelmatig wordt verslag gedaan van de activiteiten van de stichting in het huisblad van Henriette Roland Holst en Het Ravenstein: Het Venster.

Word sponsor of donateur

U kunt de stichting eenmalig steunen, maar ook structureel, bijvoorbeeld per maand, kwartaal of jaar. Wilt u een specifieke activiteit sponsoren? Ook dat kan. Wij zijn blij met elke bijdrage voor bijvoorbeeld een optreden, dagtocht of bezoek aan attractie. Als dank voor uw steun wordt u regelmatig uitgenodigd bij activiteiten in Henriette Roland Holst. Sponsort u een activiteit, dan publiceren we graag uw naam of bedrijf op de website of andere uitingen van de stichting.

Maak uw bijdrage over
Om ons werk voor te zetten is het noodzakeljk om het vermogen van de stichting op peil te houden en te verhogen. Maak daarom uw bijdrage over op: NL48INGB0002592063, ten name van Stichting Vrienden van bewoners van Evean Henriette Roland Holst te Amsterdam.

Contact
Stichting Vrienden van bewoners Evean Henriette Roland Holst
Kortvoort 100
1104 NB Amsterdam
tel. 020 495 22 00

Verslag van de Stichting Vrienden van Bewoners Evean Henriette Roland Holst over 2020

2020 was voor de ouderen een triest jaar, geen bezoek en geen activiteiten in huis. Gelukkig wel veel optredens van artiesten voor de deur. Ook hebben wij weer in wens kunnen realiseren t.w. een aquarium met het daaraan verbonden professioneel onderhoud. Ook werden de bewoners door het management het jaar door met attenties verwend. Het bestuur hoopt dat 2021 de omstandigheden  zullen verbeteren

Bestuursleden:
L.H.Onclin voorzitter/penningmeester
E.Gomes secretaris
T.de Groot lid
H.van Dongen lid
K. Dekker lid

Financieel verslag 2020

1.1.2020 begin saldo          48.167,00            31.12.2020 eind saldo     47.552,51

Uitgaven                            5.477,54                giften                           5.000,00

Beheerskosten                      136,95 

                                           -------------------                                               ----------------------

Saldo                                 42.452,51              saldo                              42.452,51